Pod pojęciem „koszty procesu” kryje się szeroki katalog opłat, o których zwrot może wnioskować zwycięska strona procesu. Jednakże najbardziej istotne są zawsze opłaty sądowe oraz koszty zastępstwa procesowego, na których skupimy się w tym artykule.

Koszty procesu cywilnego szczegółowo reguluje art. 98 kodeksu postępowania cywilnego. W pierwszym paragrafie wskazuje on, że „Strona przegrywająca sprawę obowiązana jest zwrócić przeciwnikowi na jego żądanie koszty niezbędne do celowego dochodzenia praw i celowej obrony (koszty procesu)”.

Opłaty sądowe w kosztach procesu

Opłaty sądowe w sprawach o prawa majątkowe wskazane są w niedawno znowelizowanej Ustawie o kosztach sądowych w sprawach cywilnych z 28 lipca 2005 r. Zależą one od wartości przedmiotu sporu oraz rodzaju postępowania, w którym będzie rozpoznawana sprawa.

Należy pamiętać, iż zgodnie z art. 126[1] kpc §3 wartości przedmiotu sporu lub zaskarżenia podaje się w złotych, zaokrąglając w górę do pełnego złotego. Analogiczna sytuacja ma miejsce w przypadku opłat, co reguluje art. 21 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

Zobacz także: Kiedy dłużnik może zostać obciążony kwotą 40 euro?

Art. 13 w/w ustawy wskazuje wysokość opłat uiszczanych przy składaniu pozwu. Ustawodawca wskazuje kilka przedziałów, od których zależy wysokość opłaty. Poniżej lista wyszczególnionych, wspomnianych przedziałów oraz kwota opłaty:

 • do 500 zł – opłata w kwocie 30 zł;
 • od 501 zł do 1500 zł – opłata w kwocie 100 zł;
 • od 1501 zł do 4 000 zł – opłata w kwocie 200 zł;
 • od 4 001 zł do 7 500 zł – opłata w kwocie 400 zł;
 • od 7 501 zł do 10 000 zł – opłata w kwocie 500 zł;
 • od 10 001 zł do 15 000 zł – opłata w kwocie 750 zł;
 • od 15 001 zł do 20 000 zł – opłata w kwocie 1 000 zł.

Przy wartości przedmiotu sporu opiewającej na 20 000 zł zł od pozwu pobiera się opłatę stosunkową – wynoszącą 5% tej wartości, jednak nie więcej niż 200 000 zł.

Należy zaznaczyć, ze opłaty wymienione w art. 13 obowiązują w postępowaniu zwykłym oraz upominawczym. Z kolei w postępowaniu nakazowym oraz elektronicznym postępowaniu upominawczym wynoszą one dokładnie ¼ w/w opłat.

Koszty, które można ponieść w trakcie procesu cywilnego

Koszty zastępstwa procesowego

Do niezbędnych kosztów procesu zalicza się również koszty zastępstwa procesowego. Wysokość minimalnych stawek za zastępstwo adwokatów i radców prawnych regulują dwa odrębne rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości – rozporządzenie w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz rozporządzenie w sprawie opłat za czynności radców prawnych.

Świadczenia pieniężne – koszty

W sprawach o świadczenia pieniężne, stawki te są uzależnione od wartości przedmiotu sporu. W postępowaniu zwykłym wynoszą one przy wartości przedmiotu sporu:

 • do 500 zł – opłata w kwocie 90 zł;
 • od 501 zł do 1500 zł – opłata w kwocie 270 zł;
 • od 1501 zł do 5000 zł – opłata w kwocie 900 zł;
 • od 5001 zł do 10 000 zł – opłata w kwocie 1800 zł;
 • od 10 001 zł do 50 000 zł – opłata w kwocie 3600 zł;
 • od 50 001 zł do 200 000 zł – opłata w kwocie 5400 zł;
 • od 200 001 zł do 2 000 000 zł – opłata w kwocie 10 800 zł;
 • od 2 000 001 zł do 5 000 000 zł – opłata w kwocie 15 000 zł;
 • od 5 000 001 zł – opłata w kwocie 25 000 zł.

Pozostałe rodzaje spraw i wysokość opłat

Natomiast w sprawach rozpoznawanych, w postępowaniu upominawczym, postępowaniu nakazowym, elektronicznym postępowaniu upominawczym oraz europejskim postępowaniu nakazowym – minimalne stawki wynoszą przy wartości przedmiotu sporu:

 • do 500 zł – opłata w kwocie 60 zł;
 • od 501 zł do 1500 zł – opłata w kwocie 180 zł;
 • od 1501 zł do 5000 zł – opłata w kwocie 600 zł;
 • od 5001 zł do 10 000 zł – opłata w kwocie 1200 zł;
 • od 10 001 zł do 50 000 zł – opłata w kwocie 2400 zł;
 • od 50 001 zł do 200 000 zł – opłata w kwocie 3600 zł;
 • od 200 001 zł – opłata w kwocie 7200 zł.

Należy dodatkowo pamiętać, że w przypadku wniesienia skutecznego sprzeciwu bądź zarzutów, opłatę ustala się na zasadach ogólnych.

Ten artykuł zapewnia informacje edukacyjne i nie ma na celu udzielania porad prawnych, finansowych lub podatkowych.