Regulacja płatności po terminie może skończyć się nie tylko dodatkowymi odsetkami, ale również naliczoną kwotą w wysokości 40 euro. Jest to rekompensata za koszty odzyskiwania należności. 

Wezwanie do zapłaty 40 euro – przyczyny

Warunkiem pojawienia się możliwości doliczenia kwoty 40 euro jest upływ terminu zapłaty, od którego należne są odsetki. Innymi słowy – jeśli dłużnik nie spełni swojego świadczenia w terminie, wtedy pojawia się możliwość wezwania do zapłaty omawianej, dodatkowej kwoty.

Zgodnie z dyrektywą 2011/7/UE, 40 euro jest należne za sam fakt opóźnienia płatności i przysługuje bez dodatkowego „upominania się” wierzyciela o niniejszą kwotę. Niemniej jednak w wielu przypadkach twierdzi się, że aby wierzyciel mógł dochodzić kwoty czterdziestu euro powinien najpierw wezwać dłużnika do zapłaty należnego świadczenia, ponieważ 40 euro jest bezpośrednią rekompensatą dochodzenia wierzytelności.

Wezwanie do zapłaty czterdziestu euro w ramach rekompensaty jest należne tylko w przypadku podjęcia przez wierzyciela działań, mających na celu odzyskanie należności. Omawianą kwotę można naliczyć od każdej nieuregulowanej faktury w terminie.

Wyjaśniamy znaczenie kwoty 40 euro

Czterdzieści euro to tylko część kosztów

Należy jasno podkreślić, że oprócz omawianej kwoty (będącej ekwiwalentem), wierzyciel może dochodzić również pozostałych kosztów odzyskiwania należności, które przekraczają koszty 40 euro. Wspomniane koszty powinien jednak uzasadnić odpowiednią dokumentacją.

W przypadku tylko częściowego spełnienia świadczenia przez dłużnika, wierzyciel może wyegzekwować kwotę 40 euro od niespełnionej części świadczenia.

Warto również dodać w tym miejscu fakt, że omawiana kwota nie wlicza się do wartości przedmiotu sporu.

Jak przeliczyć kwotę 40 euro?

Kwotę czterdziestu euro przelicza się na złotówki według średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowego Banku Polskiego, ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym świadczenie pieniężne stało się wymagalne.

Zobacz także
Czym jest pieczęć prewencyjna?
Jak działa windykacja na zlecenie?

Przykładowa sytuacja z naliczeniem 40 euro

Pan Marek jest sprzedawcą mebli biurowych. W dniu 25.09.2019 roku wystawił pewnemu zleceniodawcy z Poznania fakturę VAT za sprzedaż z terminem płatności 30 dni. Płatność jednak nie wpłynęła w terminie wymagalności, czyli do dnia 25.10.2019 roku.

Ze względu na brak terminowej spłaty zobowiązania, pan Marek ma prawo do wystawienia noty księgowej w wysokości czterdziestu euro. Musi ona zostać przeliczona na złotówki po średnim kursie euro, ogłoszonym przez Narodowy Bank Polski w dniu 30.09.2019 roku.

Jeśli monitorowaniem płatności zajmuje się InveSystem, wtedy pan Marek nie musi sprawdzać, czy zleceniodawca uiścił zapłatę w terminie. Może skupić się na rozwoju swojej firmy. InveSystem będzie na bieżąco monitorować sytuację. W razie zaistniałej potrzeby, podjęte zostaną odpowiednie czynności mające na celu skuteczne odzyskanie wymaganych należności.

Ten artykuł zapewnia informacje edukacyjne i nie ma na celu udzielania porad prawnych, finansowych lub podatkowych.