EPU, czyli Elektroniczne Postępowanie Upominawcze to tryb rozpoznawania roszczeń o zapłatę za pośrednictwem systemu informatycznego. Tzw. e-Sąd pozwala na prowadzenie spraw sądowych w formie plików i bez udziału akt czy innych dokumentów. Wszystko odbywa się całkowicie wirtualnie.

Co to jest EPU?

EPU to Elektroniczne Postępowanie Upominawcze. Jest to tryb rozpoznawania roszczeń o zapłatę za pośrednictwem systemu informatycznego. Organem zajmującym się rozpatrywaniem tego typu pozwów jest Sąd Rejonowy Lublin – Zachód, VI Wydział Cywilny. EPU pojawiło się w systemie sądownictwa polskiego z dniem 1 stycznia 2010 r.

Jak działa EPU?

EPU jest uregulowane w art. 505(28) – art.505(39) kpc. W zakresie nieuregulowanym, kodeks odsyła do przepisów postępowania upominawczego. W ramach tego trybu, wniesienie pozwu następuje w formie elektronicznej za pomocą portalu internetowego e-sad.gov.pl.

Zobacz także: Koszty, które ponosi się w trakcie procesu cywilnego

Aby móc skutecznie korzystać z EPU należy posiadać aktywne konto na ww. stronie oraz posługiwać się podpisem elektronicznym. Elektroniczne Postępowanie Upominawcze charakteryzuje się szybszą i prostszą procedurą niż postępowanie zwykłe i służy do dochodzenia wyłącznie roszczeń pieniężnych.

Wirtualny pozew to tańszy pozew

Pozew do e-Sądu można wnieść tylko w formie elektronicznej poprzez wspomnianą stronę. Przy wnoszeniu pozwu Powód nie jest zobowiązany do dołączania dowodów na poparcie swoich twierdzeń. Zabieg ten w znacznym stopniu przyspiesza postępowanie. Opłata od pozwu jest zależna od wartości przedmiotu sporu. Warto dodatkowo nadmienić, że jest ona aż czterokrotnie niższa względem opłaty od pozwu w postępowaniu zwykłym.

Co to jest EPU - Elektroniczne Postępowanie Upominawcze (E-Sąd)?

Rozpoznanie – jak wygląda w praktyce?

Sąd wydaje nakaz zapłaty, jeśli uzna, iż spełnione zostały spełnione wszystkie niezbędne przesłanki. By tak się stało, powództwo nie może zostać uznane za oczywiście bezzasadne. Ponadto, przytoczone w pozwie okoliczności i dokumenty nie mogą budzić wątpliwości. W przeciwnym razie – Sąd przekaże powództwo do Sądu właściwości ogólnej. Z kolei sam Powód będzie obowiązany uzupełnić opłatę sądową i przesłać dowody potwierdzające twierdzenia zawarte w powództwie.

Sprzeciw od nakazu zapłaty – co należy zrobić?

Pozwanemu przysługuje także sprzeciw od nakazu zapłaty. Odpowiedni dokument należy złożyć w terminie 14 dni od doręczenia nakazu zapłaty. Sprzeciw (podobnie jak pozew) nie wymaga przedstawienia dowodów oraz uzasadnienia. Wszystko dlatego, że merytoryczna słuszność sprzeciwu na tym etapie w ogóle nie jest badana.

Zobacz także: Sprawa sądowa – kiedy rozpocząć działania w tym kierunku?

Skutkiem wniesienia sprzeciwu jest utrata mocy wydanego nakazu zapłaty oraz przekazanie danej sprawy do sądu właściwości ogólnej. Ten z kolei będzie rozpatrywał sprawę w zwykłym trybie. Od merytorycznego orzeczenia sądu przysługuje apelacja.

Uprawomocnienie nakazu zapłaty

Jeśli pozwany nie wniesie sprzeciwu, nakaz zapłaty staje się prawomocny po dwóch tygodniach od doręczenia go pozwanemu. e-Sąd nadaje mu z urzędu klauzulę wykonalności. Uzyskany w ten sposób tytuł wykonawczy stanowi podstawę do wszczęcia postępowania egzekucyjnego.

Ten artykuł zapewnia informacje edukacyjne i nie ma na celu udzielania porad prawnych, finansowych lub podatkowych.