Cesja wierzytelności to umowa, która pozwala na przeniesienie praw i obowiązków wynikających z wierzytelności, z jednego podmiotu na drugi. Jakie szczegóły wiążą się z cesją wierzytelności oraz kto może zostać stroną w trakcie cesji?

Co to jest cesja wierzytelności?

Cesja to słowo pochodzenia łacińskiego (cessio) i oznacza ono ustąpienie. Idąc tym tropem można wskazać, że cesja wierzytelności to przeniesienie praw i obowiązków z jednej osoby na drugą. Aby wszystko było zgodne z prawem, potrzebne jest podpisanie umowy przez obie strony. W jej wyniku, określenie „wierzyciel” przechodzi z dotychczasowej osoby lub podmiotu na rzecz innego. Oznacza to, że nowa osoba lub nowy podmiot jest odpowiedzialny za odzyskanie długu.

Zobacz także: Spirala długów. Jak wyjść z zadłużenia?

Warto podkreślić, że osobami występującymi w omawianym procesie jest cedent i cesjonariusz. Cedent to osoba, która zbywa wierzytelność. Z kolei cesjonariusz to, jak łatwo się domyślić – osoba, która staje się nowym właścicielem praw i obowiązków wynikających z wierzytelności.

Jakie są przyczyny wykonywania cesji wierzytelności?

Cesja wierzytelności może być wykonana z różnych powodów. Najczęściej jest to sprzedaż wierzytelności innemu podmiotowi lub przekazanie jej do windykacji. Przyczyną może być też zabezpieczenie roszczeń określonego wierzyciela.

Przelać można każdą wierzytelność – niezależnie od tego, czy jest ona pieniężna, czy też nie.

Cesja wierzytelności - co to za umowa i jak działa?

Cesja wierzytelności – wzór umowy

Dokument związany z cesją wierzytelności powinien zawierać takie informacje, jak:

  • dane cedenta i cesjonariusza,
  • datę i miejsce sporządzenia umowy,
  • oświadczenie cedenta o posiadanym tytule wykonawczym odnośnie zbywalności wierzytelności,
  • zapis potwierdzający fakt i czas wykonania cesji,
  • zapis wskazujący kwotę długu,
  • klauzulę związaną z zawiadomieniem dłużnika o przeprowadzonej cesji,
  • załącznik potwierdzający przeprowadzoną cesję.

Umowa powinna być pisemna, co jest zawsze korzystnym rozwiązaniem zarówno dla cedenta, jak i cesjonariusza. Dokumentację pisemną wymusza również prawo. W umowie powinna zostać zawarta informacja o tym, kto i kiedy poinformuje dłużnika o dokonanej cesji długu.

Zobacz także: Koszty, które ponosi się w trakcie procesu cywilnego

Przelew wierzytelności przyszłej – co to jest?

Prawo pozwala na przelew wierzytelności, która w chwili zawarcia umowy jeszcze nie istnieje. Jest to tzw. przelew wierzytelności przyszłej. Aby wszystko było przeprowadzone zgodnie z prawem, wierzytelność musi być objęta stosunkiem prawnym.

Ten artykuł zapewnia informacje edukacyjne i nie ma na celu udzielania porad prawnych, finansowych lub podatkowych.